Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

4386 afea 500
Reposted fromxawery xawery viaehh ehh

"Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce."

— S. Jobs
Reposted fromwhereverimayroam whereverimayroam viacytaty cytaty
2358 1f4b
Reposted fromdiebitchess diebitchess viachrzrzrz chrzrzrz
9826 0e0e 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viachrzrzrz chrzrzrz
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea

June 21 2015

1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiemanieba niemanieba
1968 eb9d
1017 a072
Reposted fromtwice twice viaromantycznosc romantycznosc
Psy mnie lubiły i okazywały wdzięczność, wesoło merdając ogonami.(...) Bawiłam się z nimi, głaskałam je i czułam ich ciepło i miłość, jakiej nigdy nie zaznałam od ludzi.
— "Kato tata"
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty

May 17 2015

Reposted fromshakeme shakeme viashitsuri shitsuri

May 16 2015

2802 5c7e 500
Reposted fromParadies Paradies
2229 3d40
Nigdy nie budzę się inaczej jak z trudem.
— Lolita Pille
Reposted fromshakeme shakeme viaromantycznosc romantycznosc

May 15 2015

0524 b984 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaromantycznosc romantycznosc

May 07 2015

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight vialajla lajla
Reposted fromnosmile nosmile vialajla lajla
5365 d303
Reposted fromcalifornia-love california-love vialajla lajla
6768 1a6c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
7679 b0ec 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl